X
X
Back to the top

Polityka Prywatności

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych Użytkowników serwisu internetowego www.lekkoatletykadladzieci.pl , zwanego dalej Serwisem oraz zasady wykorzystywania plików cookies oraz innych tożsamych technologii, przez Fundację Warszawska Akademia Lekkoatletyczna z siedzibą w Warszawie.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna z siedzibą w Warszawie 03-948 pod adresem ul. Meksykańska 6/27, NIP 1133024247, KRS 0000871971 zwana dalej Administratorem.

3. Administrator w trosce o prywatność Użytkowników Serwisu przestrzega przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

4. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba każdorazowo wyznaczona przez Administratora, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@akademiala.pl

§2. Cel i rodzaj gromadzonych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji zawartych z nimi umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła.

§3. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych i informacji

1. W czasie przeglądania i korzystania ze Serwisu przez Użytkowników automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników ze Serwisu, m. in. takie informacje jak: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, przeglądane treści i inne.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu.

3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników ich danych osobowych.

4. Zrealizowanie umowy sprzedaży usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników danych osobowych.

5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji zawartych umów do czasu zakończenia realizacji, a w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych będzie również konieczne w celu zapisów na zajęcia, zawody, obozy, konkursy organizowane w ramach Serwisu, bądź korzystania z formularza kontaktowego.

7. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu (np. otrzymywanie newslettera) wiąże się również z koniecznością dobrowolnego podania danych osobowych.

8. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartych z Użytkownikiem umów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

§4. Uprawnienia użytkownika

1. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności Użytkownikowi przysługuje:

a)  prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

b)  prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16RODO;

c)  prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18RODO;

e)  prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20RODO;

f)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

4. Użytkownik Serwisu może skorzystać z prawa opisanego powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres Administratora.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych Użytkownika Serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. W przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5. Polityka plików cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z prowadzeniem Serwisu Administrator stosuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Administrator Serwisu może także używać podobnych, bądź tożsamych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

2. Pliki cookies bądź inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji, potrzeb i oczekiwań Użytkownika;

b)  tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury, funkcjonalności i zawartości;

c)  utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie podawać loginu i hasła do konta Użytkownika;

d)  dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Wykorzystujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje pików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione, w szczególności w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika.

§6. Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane użytkowników Serwisu przed udostępnianiem ich osobom nieupoważnionym.

2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§7. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o zmianie Polityki prywatności.

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@akademiala.pl

O nas

Warszawska Akademia Lekkoatletyczna specjalizuje się w profesjonalnym szkoleniu dzieci od 6 roku życia z zakresu lekkiej atletyki oraz przygotowania motorycznego z innych dyscyplin sportu.

Kontakt

Copyright © 2021 Warszawska Akademia Lekkoatletyczna