X
X
Back to the top

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I WSTĘP

1. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna z siedzibą w Warszawie 03-948 pod adresem ul. Meksykańska 6/27, NIP 1133024247, KRS 0000871971, Regon 387689237 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.akademiala.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT), a Fundacją Warszawska Akademia Lekkoatletyczna.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej; d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu; e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz wygenerowania rachunku sprzedaży.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości oraz rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną w Fundacji Warszawska Akademia Lekkoatletyczna co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Fundacją Warszawska Akademia Lekkoatletyczna umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT oraz paragony fiskalne. Potwierdzeniem zakupu towarów będzie rachunek sprzedaży potwierdzający zakup, który zostanie załączony wraz z dostarczeniem towarów.

 

IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub przy odbiorze osobistym.

2. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i ew. kosztów przesyłki za pomocą serwisu tpay.

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną InPost. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest rachunek sprzedaży na dane wprowadzone w formularzu podczas rejestracji zakupu.

 

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy lub bez kosztów dostawy przy odbiorze osobistym przez system płatności tpay.

4. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację na koszt zwracającego towar można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna, ul. Meksykańska 6/27 03-948 Warszawa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

 

VII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, elektroniczną kontakt@akademiala.pl ), przesłanego na adres: Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna, ul. Meksykańska 6/27 03-948 Warszawa

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna, ul. Meksykańska 6/27 03-948 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie zwraca Klientom kwotę zakupu towaru bez ponoszenia kosztów związanych z dostarczeniem przesyłki oraz jej zwrotem.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Produkty na których zostało wykonane znakowanie (np. odzież z nadrukiem) zostają spersonalizowane w sposób nieodwracalny i nie podlegają żadnej możliwości zwrotu lub wymiany.

 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące: a) Dostęp do sieci Internet, b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne), c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail kontakt@akademiala.pl

5. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE Przetwarzania przez Fundację Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży – Kamil Żewłakow, danych osobowych.

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO).

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@akademiala.pl

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (i) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży.

6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji.

9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 

XI ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

5. Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:

a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;

b) zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu lub podniesieniem jakości świadczonych przez Fundacja Warszawska Akademia Lekkoatletyczna usług;

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

d) zmiana sposobów płatności lub wysyłki oraz zmiana kosztów wysyłki;

e) konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych;

6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

O nas

Warszawska Akademia Lekkoatletyczna specjalizuje się w profesjonalnym szkoleniu dzieci od 6 roku życia z zakresu lekkiej atletyki oraz przygotowania motorycznego z innych dyscyplin sportu.

Kontakt

Copyright © 2021 Warszawska Akademia Lekkoatletyczna